Končana izgradnja sistema za oskrbo z vodo v naravnem rezervatu Ormoške lagune (C.1) in obnova habitatov za vodne ptice v naravnem rezervatu Ormoške lagune (C.2)

Šest bazenov (30 ha mokrišč) v Ormoških lagunah so v procesu proizvodnje sladkorja uporabljali za zbiranje tehnološke vode. Odpadno vodo iz bazenov so s pomočjo črpalk črpali v čistilno napravo. Po očiščenju so vodo vrnili nazaj v sistem Drave. Od začetka obratovanja Tovarne sladkorja Ormož (1980) do njenega zaprtja (2006/2007) je bilo območje lagun pomembno za gnezdenje številnih redkih in ogroženih vrst ptic (kostanjevka Aythya nyroca, polojnik Himantopus himantopus, rdečenogi martinec Tringa totanus,..).

Zaradi prenehanja obratovanja TSO se območje ni več napajalo z vodo iz tovarne. Bazeni so se presušili in se postopoma zarastli z visoko vegetacijo in s tem izgubili naravovarstveni pomen. Mokrišče je izginilo in s tem pomemben prehranjevalni habitat za tisoče pobrežnikov na spomladanski in jesenski selitvi, izginil je tudi gnezdilni habitat za številne race.

Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj smo maja 2014 začeli s pripravljalni deli. Gradbeno podjetje CPP je do decembra 2014 uredilo bazene (otoki, jarki, plitvine..) za vodne ptice, dvoživke, kačje pastirje, vodne hrošče ter druge organizme mokrišč. S tem smo ustvarili izbor vodnih habitatov različnih globin, kar bo ustrezalo ekološkim zahtevam številnih vrst. Dotok sveže vode smo zagotovili s cevovodom, po principu tlačnih razlik med Ormoškim jezerom in bazeni v Ormoških lagunah.

Urejanje habitatov v lagunah. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

Izdelava natege iz Ormoškega jezera. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

Lagune dobivajo končno podobo. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

Življenje se vrača - kostanjevke. foto: Dominik BombekPhoto: Tilen Basle

Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj