Cilji

Varstveni cilji

 • varstvo populacij ogroženih in varstveno pomembnih vrst (vodnih) ptic z upravljanjem,
 • ohranitev oz. ponovna vzpostavitev varnega postajališča (stopover site) za seleče se (vodne) ptice čez Slovenijo po t.i. »Adriatic Flyway« selitveni poti,
 • izvajanje ukrepov za izboljšanje in oblikovanje habitatov za (vodne) ptice,
 • ohranitev naravnih vrednot oblikovanih v edinstveni tehnološki kulturni dediščini v Sloveniji (bazenih za odpadne vode nekdanje Tovarne sladkorja Ormož),
 • ohranitev populacij drugih ogroženih ter mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst,
 • ohranitev biotske pestrosti območja, zlasti (vodnih) ptic.

Znanstveno-raziskovalni in povezovalni cilji

 • vzpostavitev raziskovalno-informacijske postaje za spremljanje selitev ptic,
 • izvedba monitoringa in raziskav (v sodelovanju z univerzami naravoslovno tehničnih in pedagoških usmeritev ter domačimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami),
 • vzpostavitev strokovne in znanstvene mreže partnerskih organizacij ter prizadevanja za izmenjavo znanj v obliki obiskov, bilateralnih projektov, mladinskih izmenjav, mednarodnih raziskovalnih taborov, konferenc, delavnic ipd.,
 • oblikovanje in predstavitev lagun kot modela za novo, naravovarstveno, vlogo bazenov za odpadne vode sladkornih tovarn v Panoniji in JV Evropi.

Izobraževalno-ozaveščevalni in promocijski cilji

 • spodbujanje prostovoljstva in omogočanje aktivnega vključevanja prostovoljcev v vse nivoje dela rezervata,
 • ureditev rezervata za dostop ljudi brez motenj ptic,
 • ureditev doživljajske poti po rezervatu (za vse generacije, za ljudi s posebnimi potrebami),
 • izobraževanje in ozaveščanje po načelih najsodobnejših didaktičnih spoznanjih,
 • ohranjanje starih pasem domačih živali,
 • zagon razvoja turistične ponudbe v sozvočju z naravo na primeru rezervata,
 • vključevanje lokalne javnosti v delo rezervata in spodbujanje ekoloških proizvodov izdelanih oz. pridelanih po trajnostnih principih.
Design: Polonca Peterca
Developer: Uroš Orešič in Gregor Sušanj